OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU “POPIS I REGISTRACIJA JAVNE IMOVINE KOJA JE PREDMET PRENOSA U VLASNIŠTVO LOKALNE SAMOUPRAVE OPŠTINE BAČKA PALANKA“

 Period realizacije: mart 2014-mart 2015

 Koordinator projekta: Opština Bačka Palanka

 Partner: Opština Bački Petrovac

 IPA: EU Exchange 4 program

 OPIS PROJEKTA:

Opšti cilj projekta je da se omogući efikasnije poslovanje opštinske uprave u vezi sa upravljanjem imovinom JLS opštine Bačka Palanka i opštine Bački Petrovac. Specifični cilj je poboljšanje kvaliteta i modernizacija procesa pružanja usluga lokalne administracije koji se odnosi na upravljanje javnom imovinom što se namerava postići razvojem tehničkih i organizacionih kapaciteta u vidu formiranja jedinstvene i detaljne baze podataka o javnoj imovini posle skoro dve decenije, razvojem softverskih rešenja i edukacijom zaposlenih u oblasti menadžmenta javnom imovinom.

Značaj ovog projekta je u reformisanoj javnoj upravi koja bi trebalo da kroz poboljšano upravljanje imovinom od strane jedinice lokalne samouprave, redovno, transparentno i odgovorno sprovodi nacionalnu politiku iz domena održivog lokalnog ekonomskog i društvenog razvoja, kako bi se zadovoljile potrebe svih zainteresovanih strana i krajnjih korisnika na koje će ovaj projekat imati efekta odnosno građana i privrede dveju Opština.

 AKTIVNOSTI I OČEKIVANI REZULTATI:

    Odeljenja u lokalnoj administraciji i komunalnim preduzećima restrukturirana u skladu sa potrebama upravljanja imovinom u opštini Bačka Palanka
    Unapređene veštine i znanja zaposlenih u opštinama Bačka Palanka i Bački Petrovac, u oblasti upravljanja imovinom
    Prikupljeni, verifikovani i analizirani podaci o imovini koja je predmet prenosa u javno vlasništvo lokalne samouprave Bačka Palanka
    Uspostavljena baza podataka o objektima koji su predmet transfera u javno vlasništvo lokalne samouprave Bačka Palanka
    Imovinski obrasci (obrasci NEP) koji potvrđuju da se imovinske jedinice nalaze u jedinstvenoj bazi podataka  državne imovine dostavljeni Republičkoj direkciji za imovinu
    Uspostavljene IT strukture neophodne za upravljanje imovinom u opštini Bačka Palanka
    Promovisane promene u upravljanju javnom imovinom

 KORISNICI:

Direktni: Administracija lokalnih samouprava opština Bačka Palanka i Bački Petrovac i javna preduzeća ove dve opštine.

Indirektni: Građani opština Bačka Palanka i Bački Petrovac, zaposleni u lokalnoj administraciji, opštinski MSP sektor, investitori.

BUDžET PROJEKTA:

EU donacija: 145.457,31

Opštinski doprinos: 25.608,56

 

Projekat finansira Evropska unija

INVESTIRAJTE U NAŠU OPŠTINU

Velike pogodnosti investitorima

Opština Bačka Palanka se potrudila da stvori povoljne uslove za investiranje u postojeće i otvaranje novih proizvodnih pogona.

Saznajte Više

NARUČITE DOKUMENTA

Iskoristite servis E-uprava

Naručite izvode iz matične knjige i uverenja o državljanstvu elektronskim pomoću servisa "E-uprava" na našem sajtu.

Saznajte Više

TURISTIČKA PONUDA

Posetite našu opštinu

Turistička organizacija opštine Bačka Palanka pripremila je bogatu ponudu kulturnih i prirodnih atrakcija naše opštine.

Saznajte Više

SERVISNE INFORMACIJE

Informacije o radu komunalnih službi

Informacije o radu javnih i komunalnih preduzeća. Isključenjima vode struje i ostalim bitnim podacima za građane privredne subjekte.

Saznajte Više